Posts Tagged ‘השפעת הפרמטרים של פונקציה לינארית וריבועית’

יישומים סלולאריים תומכים בלמידת פונקציות בחט”ב

Tuesday, August 17th, 2010

נימר ביאעה, וג’יה דאהר. יישומים סלולאריים תומכים בלמידת פונקציות בחט”ב. על”ה 42, תש”ע 2010